Parouse.com
 Parouse.comDivisions

Samhita Brahmana Aranyaka Upanishads

Upanishads Rig vedic

Aitareya Kaushitaki

Sama vedic

Chandogya Kena

Yajur vedic

Brihadaranyaka Isha Taittiriya Katha Shvetashvatara Maitri

Atharva vedic

Mundaka Mandukya Prashna

Other scriptures

Bhagavad Gita Agamas

Related Hindu texts

Vedangas

Shiksha Chandas Vyakarana Nirukta Kalpa Jyotisha

Puranas Brahma puranas

Brahma Brahmānda Brahmavaivarta Markandeya Bhavishya

Vaishnava puranas

Vishnu Bhagavata Naradiya Garuda Padma Vamana Kurma Matsya

Shaiva puranas

Shiva Linga Skanda Vayu Agni

Itihasa

Ramayana Mahabharata

Shastras and sutras

Dharma Shastra Artha Śastra Kamasutra Brahma Sutras Samkhya Sutras Mimamsa Sutras Nyāya Sūtras Vaiśeṣika Sūtra Yoga Sutras Pramana
Pramana
Sutras Charaka Samhita Sushruta Samhita Natya Shastra Panchatantra Divya Prabandha Tirumurai Ramcharitmanas Yoga Vasistha Swara yoga Shiva Samhita Gheranda Samhita Panchadasi Vedantasara Stotra

Timeline

Chronology of Hindu texts

v t e

Prasthanatrayi
Prasthanatrayi
(Sanskrit: प्रस्थानत्रयी, IAST: Prasthānatrayī), literally, three sources (or axioms), refers to the three canonical texts of Hindu philosophy, especially of the Vedanta
Vedanta
schools. It consists of:[1]

The Upanishads, known as Upadesha prasthana (injunctive texts), and the Śruti
Śruti
prasthāna (the starting point or axiom of revelation), especially the Principal Upanishads. The Brahma Sutras, known as Nyaya prasthana or Yukti prasthana (logical text or axiom of logic) The Bhagavad Gita, known as Sadhana prasthana (practical text), and the Smriti
Smriti
prasthāna (the starting point or axiom of remembered tradition)

The Upanishads
Upanishads
consist of twelve or thirteen major texts, with a total of 108 texts. The Bhagavad Gītā
Bhagavad Gītā
is part of the Mahabhārata.The Brahma Sūtras (also known as the Vedānta Sūtras), systematize the doctrines taught in the Upanishads
Upanishads
and the Gītā. All the founders of the three major schools of Vedanta, viz, Adi Shankara, Ramanujacharya, and Madhva wrote bhāṣyas (commentaries) on these texts. Notes[edit]

^ Vepa, Kosla. The Dhaarmik Traditions. Indic Studies Foundation.

References[edit]

Madhva; Bannañje Govindācārya (1969). Sarvamūlagranthaḥ: Prasthānatrayī. Akhila Bhārata Mādhva Mahā Maṇḍala Prakāśanam. Retrieved 8 June 2013.  Paramananda Bharathi (Swami.) (2010). Vedānta prabodha: Prasthānatrayī Śaṅkarabhāshya kā tāttvikasāra. Caukhambā Surabhāratī Prakāśana. ISBN 978-93-80326-40-5. Retrieved 8 June 2013.  [1]

See also[edit]

Vedanta Hind