Parouse.com
 Parouse.comAnuradhapura
Anuradhapura
(Sinhalese: අනුරාධපුරය; Tamil: அனுராதபுரம்) is a major city in Sri Lanka. It is the capital city of North Central Province, Sri Lanka
North Central Province, Sri Lanka
and the capital of Anuradhapura
Anuradhapura
District. Anuradhapura
Anuradhapura
is one of the ancient capitals of Sri Lanka, famous for its well-preserved ruins of an ancient Sri Lankan civilization. It was the third capital of the Kingdom of Rajarata, following the kingdoms of Tambapanni and Upatissa Nuwara. The city, now a UNESCO World Heritage Site, was the centre of Theravada
Theravada
Buddhism
Buddhism
for many centuries. The city lies 205 km (127 mi) north of the current capital Colombo
Colombo
in the North Central Province, on the banks of the historic Malvathu Oya. It is one of the oldest continuously inhabited cities in the world and one of the eight World Heritage Sites of Sri Lanka. It is believed that from the fourth century BC until the beginning of the 11th century AD it was the capital of the Sinhalese. During this period it remained one of the most stable and durable centres of political power and urban life in South Asia. The ancient city, considered sacred to the Buddhist world, is today surrounded by monasteries covering an area of over sixteen square miles (40 km²).

Contents

1 Urban Area

1.1 Beginnings 1.2 Buddhism
Buddhism
and Anuradhapura 1.3 Great Building Era 1.4 The city grows 1.5 The Great City

2 Modern era

2.1 European discovery 2.2 Excavations 2.3 Ruins

2.3.1 Eight Great Places of Veneration in Anuradhapura
Anuradhapura
- Atamasthana 2.3.2 Other structures

3 Demographics 4 Transportation 5 References 6 External links

Urban Area[edit]

Protohistoric Iron Age

Although according to historical records the city was founded in the 5th century BC, the archaeological data put the date as far back as the 10th century BC.[1] Very little evidence was available about the period before the 5th century BC (i.e. the protohistoric period), though excavations have revealed information about the earlier inhabitants of the city. Further excavations in Anuradhapura
Anuradhapura
have uncovered information about the existence of a protohistoric habitation of humans in the citadel. The protohistoric Iron Age, which spans from 900 to 600 BC, marked the appearance of iron technology, pottery, the horse, domestic cattle and paddy cultivation. In the time period 700 to 600 BC, the settlement in Anuradhapura
Anuradhapura
had grown over an area of at least 50 hectares (120 acres). The city was strategically situated of major ports northwest and northeast. It was surrounded by irrigable and fertile land. The city was also buried deep in the jungle providing natural defence from invaders.

Lower Early Historic period

The Lower Early Historic period, spanning from 500 to 250 BC, is studied on the lines of the chronicles. During this time King Pandukabhaya formally planned the city, with gates, quarters for traders etc. The city at the time would have covered an area of 1 square kilometre, which would have made it one of the largest in the continent at the time. Beginnings[edit] The layout of Anuradhapura
Anuradhapura
as described in the Mahavamsa:

He laid out four suburbs as well as the Abhaya-tank, the common cemetery, the place of execution, and the chapel of the Queens of the West, the banyan-tree of Vessavana and the Palmyra-palm of the Demon of Maladies, the ground set apart for the Yonas and the house of the Great Sacrifice; all these he laid out near the west gate.[2]

A hermitage was made for many ascetics; eastward of that same cemetery, the ruler built a house for the Nigantha Jotiya. On the further side of Jotiya's house and on this side of the Gamani tank, he likewise built a monastery for wandering mendicant monks, and a dwelling for the Ajivakas and a residence for the Brahmans, and in this place and that he built a lying-in shelter and a hall for those recovering from sickness.[2]

It is believed that King Pandukabhaya made it his capital in the 4th century BC, and that he also laid out the town and its suburbs according to a well-organized plan. He constructed a reservoir named Abhayavapi. He established shrines for yakkhas such as Kalawela and Cittaraja. He housed the Yaksini-Cetiya in the form of a mare within the royal precincts, and offerings were made to all these demi-gods every year. He chose the sites for the cemetery and for the place of execution, the Chapel of the Western Queen, the Pacchimarajini, the Vessavana Banyan Tree, the Palm of the Vyadhadeva, the Yona Quarter and the House of the Great Sacrifice. The slaves or Candalas were assigned their duties, and a village was set apart for them. They build dwellings for Niganthas, for wandering ascetics and for Ajivakas and Brahmanas. He established, the village boundaries. The tradition that King Pandukabhaya made Anuradhapura
Anuradhapura
the capital city of Sri Lanka as early as the 4th century BC had been very important. The administrative and sanitary arrangements made for the city and the shrines he provided indicate that over the years, the city developed according to an original master plan. His son, Mutasiva, succeeded to the throne. During his reign of sixty years, he maintained Anuradhapura
Anuradhapura
as his capital and further laid out the Mahameghavahana Garden which was to play an important role in the early history of Buddhism
Buddhism
in Sri Lanka. It was in the period of his successor, his son Devanampiya Tissa, that Buddhism
Buddhism
was first introduced to this island 236 years after the passing away of the Buddha. Emperor Ashoka
Emperor Ashoka
of India
India
was a contemporary of Devanampiya Tissa. Mahinda was the son of Emperor Ashoka
Emperor Ashoka
of India. Ashoka
Ashoka
embraced Buddhism
Buddhism
after he was inspired by a very small monk named Nigrodha. The king, who was in great misery after seeing the loss of life caused by his waging wars to expand his empire, was struck by the peaceful countenance of such a young monk. Meeting this young monk made a turning point in his life and he thereafter, renounced wars. He was determined to spread the message of peace, to neutralize the effects from the damages caused by him through his warfare. As a result, both his son and daughter were ordained as Buddha disciples, and became enlightened as Arahats. In his quest to spread the message of peace instead of war, he sent his son Mahinda, to the island of Lanka, which was also known as “Sinhalé”. According to Dipavamsa and Mahavamsa, Thera Mahinda came to Sri Lanka
Sri Lanka
from India
India
on the full moon day of the month of Poson (June) and met King Devanampiyatissa
Devanampiyatissa
and the people, and preached the doctrine. Historically this period is believed to extend from 250 to 210 BC. This is the point at which a kingship began and a civilization developed based on one of the most significant religions of South Asia, Buddhism. Buddhism
Buddhism
and Anuradhapura[edit] With the introduction of Buddhism, the city gained more prominence and the great building era began. The Mahavansa
Mahavansa
states that King Kutakannatissa built the first city wall to a height of seven cubits with a moat in front of the wall. This fortification was further enlarged by raising the wall a further 11 cubits to 18 cubits by King Vasabha. The king also added fortified gatehouses at the entrances of which the ruins can be seen to date. The Mahavamsa
Mahavamsa
also states that soothsayers and architects were consulted in the construction. During the late Anuradhapura
Anuradhapura
period, the royal family and nobility of Sri Lanka
Sri Lanka
strongly supported Buddhism. As such, they frequently commissioned works of art and donated these items to Buddhist temples. In return, the temple and local Buddhist community supported the king's rule. Art works featuring depictions of Avalokitesvara, the Bodhisattva
Bodhisattva
of Mercy and Compassion, became increasing popular.[3] Great Building Era[edit] The architectural remains can still be seen and gives a glimpse of what had been the country at that time.Abayagiri Stupa
Stupa
or the Abayagiri Dageba was constructed in 1 Century BC by King Vattagamini Abaya. The Abayagiri complex covers an area of 200 hectares. The height of the stupa is 235 feet and has a diameter of 310 feet at the base of the dome. It is built on a stone paved platform.The techniques used in Anuradhapura
Anuradhapura
era is outstanding. The city grows[edit] The city's popularity grew both as a ritual centre and as the administrative centre, a large population was attracted to the city for permanent settlement. Thus the living facilities were improved to accommodate the expanding population. King Vasabha constructed many ponds which were fed by a network of subterranean channels which were constructed to supply water to the city. The Tissa and Abhayavapi tanks were built, the Nuwara weva was built and the Malwatu Oya was dammed to build the Nachchaduwa wewa which was 4,408 acres (17.84 km2) in size. Parks were also provided in the city. The Ranmasu Uyana
Ranmasu Uyana
below the bund of Tissavapi or Tissa weva was one such, but it was strictly reserved for the members of the royal family. Health care and education were two other aspects to which the authorities paid attention. There were several hospitals in the city. In the 4th century King Upatissa II provided quarters and homes for the crippled and the blind. King Buddhadasa
Buddhadasa
(337-365 AD), himself a doctor of great repute, appointed a physician to be in charge of every ten villages. For the maintenance of these doctors, one tenth of the income from the fields was set apart. He also set up refuges for the sick in every village. Doctors were also appointed to look after the animals. Kassapa V (914-923 AD) founded a hospital close to the southern gate of Anuradhapura. General Sena in the 10th century is believed to have built a hospital close to the ceremonial street (Managala Veediya). The history of medical care began early, for in the 4th century BC King Pandukhabaya, in the course of sanitizing the town constructed a hospital. A large workforce was entrusted with the task of keeping the city clean. Large lakes were also constructed by the city's rulers to irrigate paddy lands and also to supply water to the city. Nuwara wewa and Tissa wewa are among the best known lakes in the city. The Great City[edit] Anuradhapura
Anuradhapura
attained its highest magnificence about the commencement of the common era. The city had some of the most complex irrigation systems of the ancient world, situated in the dry zone of the country the administration built many tanks to irrigate the land. Most of these tanks still survive. Modern era[edit] European discovery[edit] The area was uninhabited for many centuries, but the local population remained aware of the ruins. In Robert Knox's 1681 An Historical Relation of the Island Ceylon, he wrote: "At this City
City
of Anurodgburro is a Watch kept, beyond which are no more people that yield obedience to the King of Candy".[4] In 1821, John Davy wrote that: "Anooradapoora, so long the capital of Ceylon, is now a small mean village, in the midst of a desert. A large tank, numerous stone pillars, two or three immense tumuli, (probably old dagobahs,) are its principal remains. It is still considered a sacred spot; and is a place of pilgrimage."[5] Excavations[edit] Various excavations have taken place at the site, beginning in 1884-86 by Stephen Montagu Burrows.[6] According to carbon dating, the ruins excavated were from the 10th century BC.[citation needed]

Abhayagiri Dagoba in Anuradhapura, Sri Lanka

Ruins[edit]

1890 map of Anuradhapura
Anuradhapura
by Harry Charles Purvis Bell

The ruins consist of three classes of buildings, dagobas, monastic buildings, and pokunas. The dagobas are bell-shaped masses of masonry, varying from a few feet to over 1100 ft (340 m) in circumference. Some of them contain enough masonry to build a town for twenty-five thousand inhabitants. Remains of the monastic buildings are to be found in every direction in the shape of raised stone platforms, foundations and stone pillars. The most famous is the Brazen Palace erected by King Dutugamunu
Dutugamunu
about 164 BC. The pokunas are bathing-tanks or tanks for the supply of drinking water, which are scattered everywhere through the jungle. The city also contains a sacred Bo-Tree, which is said to date back to the year 245 BC. Eight Great Places of Veneration in Anuradhapura
Anuradhapura
- Atamasthana[edit] Main article: Atamasthana '* Jaya Sri Maha Bodhi
Jaya Sri Maha Bodhi
* Ruwanwelisaya
Ruwanwelisaya
* Thuparamaya
Thuparamaya
* Lovamahapaya
Lovamahapaya
* Abhayagiri Dagaba
Abhayagiri Dagaba
* Jetavanarama
Jetavanarama
* Mirisaveti Stupa
Mirisaveti Stupa
* Lankarama Other structures[edit]

Abhayagiriya Monastery with Samadhi
Samadhi
Statue, Kuttam Pokuna
Kuttam Pokuna
(twin pond) and moonstone.

Isurumuniya Magul Uyana Vessagiri Rathna Prasadaya Queen's Palace Dakkhina Stupa Sela Cetiya Naka Vihara Kiribath Vehera Kuttam Pokuna Samadhi
Samadhi
Statue Toluwila Statue Ranmasu Uyana

Demographics[edit]

Ethnicity Population % Of Total

Sinhalese 51,775 91.42

Sri Lankan Moors 3,825 6.75

Sri Lankan Tamils 850 1.50

Indian Tamils 45 0.08

Other (including Burgher, Malay) 137 0.24

Total 56,632 100

Source: www.statistics.gov.lk - Census 2001 Transportation[edit] Anuradhapura
Anuradhapura
is served by railway and highways. The Northern railway line connects Anuradhapura
Anuradhapura
with Colombo, Jaffna, and Kankesanthurai. Anuradhapura railway station is the city's rail gateway, with major services, such as the Yal Devi, calling there. Anuradhapura
Anuradhapura
is a central city of Sri Lanka. It is directly connected to a large number of major cities and towns of the island. By road, it is connected to Vavuniya, Dambulla, Puttalam, Trincomalee, Jaffna, Kurunegala
Kurunegala
and Kandy. Due to its status as a crossroads city, the city is a good base for exploring many important ancient landmarks a short distance away. References[edit]

^ Deraniyagala, SU. The Prehistory of Sri Lanka, Vol II, Department of Archaeological Survey, Colombo: 1992. p435. ^ a b Mahavamsa
Mahavamsa
X, trans. Wilhelm Geiger ^ Birmingham Museum of Art
Birmingham Museum of Art
(2010). Birmingham Museum of Art : guide to the collection. [Birmingham, Ala]: Birmingham Museum of Art. p. 57. ISBN 978-1-904832-77-5.  ^ Robert Knox (1681), Historical Relation chapter 2, full quote "There are besides these already mentioned, several other ruinous places that do still retain the name of Cities, where Kings have Reigned, tho now little Foot steps remaining of them. At the North end of this Kings Dominions is one of these Ruinous Cities, called Anurodgburro, where they say Ninety Kings have Reigned, the Spirits of whom they hold now to be Saints in Glory, having merited it by making Pagoda’s and Stone Pillars and Images to the honour of their Gods, whereof there are many yet remaining: which the Chingulayes count very meritorious to worship, and the next way to Heaven. Near by is a River, by which we came when we made our escape: all along which is abundance of hewed stones, some long for Pillars, some broad for paving. Over this River there have been three Stone Bridges built upon Stone Pillars, but now are fallen down; and the Countrey all desolate without Inhabitants. At this City
City
of Anurodgburro is a Watch kept, beyond which are no more people that yield obedience to the King of Candy. This place is above Ninety miles to the Northward of the City
City
of Candy. In these Northern Parts there are no Hills, nor but two or three Springs of running water, so that their Corn ripeneth with the help of Rain." ^ John Davy (1821), An Account, full quote: "Anooradapoora, so long the capital of Ceylon, is now a small mean village, in the midst of a desert. A large tank, numerous stone pillars, two or three immense tumuli, (probably old dagobahs,) are its principal remains. It is still considered a sacred spot; and is a place of pilgrimage. This information was collected partly from the natives, and partly from an officer who visited it during the rebellion." ^ Department of Archaeology - Sri Lanka: "The first methodical excavation of the Department of Archaeology had been carried out by Mr. S.M. Burrows in Anuradhapura
Anuradhapura
and Polonnaruwa
Polonnaruwa
during 1884 to 1886. Subsequently, the exploration and excavation activities were undertaken mainly in Anuradhapura
Anuradhapura
and Sigiriya
Sigiriya
with the guidance of Mr. H.C.P. Bell in 1890. Similarly archaeological excavations in Anuradhapura
Anuradhapura
and other areas of the island were carried out under the supervision of Mr. E.M. Ayrton (1912-1914) and Mr. Raja De Silva (1983). Mr. E.M. Hocart who was appointed as the Commissioner of Archaeology in Sri Lanka
Sri Lanka
in 1926, carried out excavations using the method of stratification, in places such as Mathota, Pomparippu, Anuradhapura
Anuradhapura
inner city and Ambalantota."

Harischandra, B. W.: The Sacred City
City
of Anuradhapura, Reprint. New Delhi, Asian Educational Services, 1998. Nissanka, H.S.S.: Maha Bodhi
Bodhi
Tree in Anuradhapura, Sri Lanka : The Oldest Historical Tree in the World, New Delhi 1996, (Reprint. Vikas) R. A. E. Coningham.: The Origins of the Brahmi Script Reconsidered: The New Evidence from Anuradhapura, Minerva 8(2): 27-31, 1995. R. A. E. Coningham.: Anuradhapura
Anuradhapura
Citadel Archaeological Project: Preliminary Results of a Season of Geophysical Survey. South Asian Studies 10: 179-188, 1994. A. Seneviratne.: Ancient Anuradhapura
Anuradhapura
The Monastic City, Archaeological Department of Sri Lanka. p. 310, 1994. S. M. Burrows, The Buried Cities of Ceylon - A Guide Book to Anuradhapura
Anuradhapura
and Polonaruwa Reprint, p. 120, 1999.

External links[edit]

Wikimedia Commons has media related to Anuradhapura.

Wikivoyage has a travel guide for Anuradhapura.

Wikisource
Wikisource
has the text of the 1911 Encyclopædia Britannica article Anuradhapura.

UNESCO World Heritage List - Sacred City
City
of Anuradhapura Anuradhapura
Anuradhapura
Case-Study by students of School of Planning & Architecture Sacred City
City
of Anuradhapura

v t e

Sri Lankan cities with a 50,000+ population

500,000 and more

Colombo

200,000–499,999

Dehiwala-Mount Lavinia Moratuwa

50,000–249,999

Sri Jayawardenapura Kotte Negombo Kandy Kalmunai Vavuniya Galle Trincomalee Batticaloa Jaffna Katunayake Dambulla Kolonnawa Anuradhapura Ratnapura

v t e

Metropolitan cities of Sri Lanka

National capitals#

Colombo* (Commercial) Sri Jayawardenepura Kotte
Sri Jayawardenepura Kotte
(Administrative)

Municipal councils

Kandy* Anuradhapura* Galle* Jaffna* Ratnapura* Badulla* Kurunegala*

Kaduwela Dehiwala-Mount Lavinia Moratuwa Negombo Kalmunai Batticaloa Matara Gampaha Matale Akkaraipattu Bandarawela Nuwara Eliya Dambulla Hambantota

Urban councils

Trincomalee*

Ambalangoda Ampara Balangoda Beruwala Boralesgamuwa Chavakachcheri Chilaw Embilipitiya Eravur Gampola Haputale Hatton-Dickoya Hikkaduwa Horana Ja-Ela Kadugannawa Kalutara Kattankudy Katunayake
Katunayake
Seeduwa Kegalle Kesbewa Kinniya Kolonnawa Kuliyapitiya Maharagama Mannar Minuwangoda Nawalapitiya Panadura Peliyagoda Point Pedro Puttalam Seethawakapura Talawakelle-Lindula Tangalle Valvettithurai Vavuniya Wattala Wattegama Weligama

Note: * also a Provincial capital, # also a Municipal council

v t e

Provincial capitals of Sri Lanka

Colombo Kandy Galle Jaffna Trincomalee Kurunegala Anuradhapura Badulla Ratnapura

v t e

World Heritage Sites of Sri Lanka

Anuradhapura Central Highlands Galle
Galle
and its Fortifications Golden Temple of Dambulla Kandy Polonnaruwa Sigiriya Sinharaja Forest Reserve

v t e

Buddhism
Buddhism
topics

Glossary Index Outline

Foundations

Three Jewels

Buddha Dharma Sangha

Four Noble Truths Noble Eightfold Path Nirvana Middle Way

The Buddha

Tathāgata Birthday Four sights Physical characteristics Footprint Relics Iconography in Laos and Thailand Films Miracles Family

Suddhodāna (father) Māyā (mother) Mahapajapati Gotamī (aunt, adoptive mother) Yasodhara (wife) Rāhula
Rāhula
(son) Ānanda (cousin) Devadatta
Devadatta
(cousin)

Places where the Buddha stayed Buddha in world religions

Key concepts

Avidyā (Ignorance) Bardo Bodhicitta Bodhisattva Buddha-nature Dhamma theory Dharma Enlightenment Five hindrances Indriya Karma Kleshas Mind Stream Parinirvana Pratītyasamutpāda Rebirth Saṃsāra Saṅkhāra Skandha Śūnyatā Taṇhā
Taṇhā
(Craving) Tathātā Ten Fetters Three marks of existence

Impermanence Dukkha Anatta

Two truths doctrine

Cosmology

Ten spiritual realms Six realms

Deva (Buddhism) Human realm Asura realm Hungry Ghost realm Animal realm Hell

Three planes of existence

Practices

Bhavana Bodhipakkhiyādhammā Brahmavihara

Mettā Karuṇā Mudita Upekkha

Buddhābhiseka Dāna Devotion Dhyāna Faith Five Strengths Iddhipada Meditation

Mantras Kammaṭṭhāna Recollection Smarana Anapanasati Samatha Vipassanā
Vipassanā
(Vipassana movement) Shikantaza Zazen Kōan Mandala Tonglen Tantra Tertön Terma

Merit Mindfulness

Satipatthana

Nekkhamma Pāramitā Paritta Puja

Offerings Prostration Chanting

Refuge Satya

Sacca

Seven Factors of Enlightenment

Sati Dhamma vicaya Pīti Passaddhi

Śīla

Five Precepts Bodhisattva
Bodhisattva
vow Prātimokṣa

Threefold Training

Śīla Samadhi Prajñā

Vīrya

Four Right Exertions

Nirvana

Bodhi Bodhisattva Buddhahood Pratyekabuddha Four stages of enlightenment

Sotāpanna Sakadagami Anāgāmi Arhat

Monasticism

Bhikkhu Bhikkhuni Śrāmaṇera Śrāmaṇerī Anagarika Ajahn Sayadaw Zen
Zen
master Rōshi Lama Rinpoche Geshe Tulku Householder Upāsaka and Upāsikā Śrāvaka

The ten principal disciples

Shaolin Monastery

Major figures

Gautama Buddha Kaundinya Assaji Sāriputta Mahamoggallāna Mulian Ānanda Mahākassapa Anuruddha Mahākaccana Nanda Subhuti Punna Upali Mahapajapati Gotamī Khema Uppalavanna Asita Channa Yasa Buddhaghoṣa Nagasena Angulimala Bodhidharma Nagarjuna Asanga Vasubandhu Atiśa Padmasambhava Nichiren Songtsen Gampo Emperor Wen of Sui Dalai Lama Panchen Lama Karmapa Shamarpa Naropa Xuanzang Zhiyi

Texts

Tripiṭaka Madhyamakālaṃkāra Mahayana
Mahayana
sutras Pāli Canon Chinese Buddhist canon Tibetan Buddhist canon

Branches

Theravada Mahayana

Chan Buddhism

Zen Seon Thiền

Pure Land Tiantai Nichiren Madhyamaka Yogachara

Navayana Vajrayana

Tibetan Shingon Dzogchen

Early Buddhist schools Pre-sectarian Buddhism Basic points unifying Theravāda and Mahāyāna

Countries

Afghanistan Bangladesh Bhutan Cambodia China India Indonesia Japan Korea Laos Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Pakistan Philippines Russia

Kalmykia Buryatia

Singapore Sri Lanka Taiwan Thailand Tibet Vietnam Middle East

Iran

Western countries

Argentina Australia Brazil France United Kingdom United States Venezuela

History

Timeline Ashoka Buddhist councils History of Buddhism
Buddhism
in India

Decline of Buddhism
Buddhism
in India

Great Anti-Buddhist Persecution Greco-Buddhism Buddhism
Buddhism
and the Roman world Buddhism
Buddhism
in the West Silk Road transmission of Buddhism Persecution of Buddhists Banishment of Buddhist monks from Nepal Buddhist crisis Sinhalese Buddhist nationalism Buddhist modernism Vipassana movement 969 Movement Women in Buddhism

Philosophy

Abhidharma Atomism Buddhology Creator Economics Eight Consciousnesses Engaged Buddhism Eschatology Ethics Evolution Humanism Logic Reality Secular Buddhism Socialism The unanswered questions

Culture

Architecture

Temple Vihara Wat Stupa Pagoda Candi Dzong architecture Japanese Buddhist architecture Korean Buddhist temples Thai temple art and architecture Tibetan Buddhist architecture

Art

Greco-Buddhist

Bodhi
Bodhi
Tree Budai Buddharupa Calendar Cuisine Funeral Holidays

Vesak Uposatha Magha Puja Asalha Puja Vassa

Jaya Sri Maha Bodhi Kasaya Mahabodhi Temple Mantra

Om mani padme hum

Mudra Music Pilgrimage

Lumbini Maya Devi Temple Bodh Gaya Sarnath Kushinagar

Poetry Prayer beads Prayer wheel Symbolism

Dharmachakra Flag Bhavacakra Swastika Thangka

Temple of the Tooth Vegetarianism

Miscellaneous

Abhijñā Amitābha Avalokiteśvara

Guanyin

Brahmā Dhammapada Dharma
Dharma
talk Hinayana Kalpa Koliya Lineage Maitreya Māra Ṛddhi Sacred languages

Pali Sanskrit

Siddhi Sutra Vinaya

Comparison

Bahá'í Faith Christianity

Influences Comparison

East Asian religions Gnosticism Hinduism Jainism Judaism Psychology Science Theosophy Violence Western philosophy

Lists

Bodhisattvas Books Buddhas

named

Buddhists Suttas Temples

Category Portal

Authority control

WorldCat Identities VIAF: 144277769 GND: 4321066-1 BNF: cb1265